Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu medycznego. Urlop, wizyta u rodziny, wyjazd na rekonwalescencję mogą spowodować czasową niezdolność lub niezdolność do pracy w przypadku urazu lub choroby. Zwolnienie lekarskie jest automatycznie przekazywane do ZUS i do pracodawcy, jeśli dzieje się to w Polsce. Jeśli zwolnienie lekarskie zostanie wystawione za granicą, mogą pojawić się problemy, ponieważ nikt nie prześle go do polskich systemów informatycznych. Co należy zrobić?

Czy i kiedy potrzebuję zwolnienia lekarskiego?

L4 (zwolnienie lekarskie) jest dokumentem, który stwierdza twoją czasową niezdolność lub niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych. Tylko lekarz może wystawić taki formularz. Na podstawie tego formularza pracownik może mieć prawo do różnych "udogodnień". Należą do nich:

 • Świadczenie pieniężne, zwane również zasiłkiem chorobowym, które wynosi 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego w ciągu poprzednich 6 miesięcy.
 • Pracownik jest zwolniony z wykonywania określonych obowiązków na z góry określony czas, który w założeniu ma umożliwić mu powrót do pełnej sprawności fizycznej.
 • Może zostać przeprowadzona dalsza diagnostyka, aby zapobiec dalszym komplikacjom zdrowotnym.

Wiele osób nie wie, że wsteczne zwolnienie lekarskie może być przyznane do trzech dni przed badaniem mającym na celu określenie niezdolności do pracy. Aby tak się stało, należy spełnić warunki zawarte w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zwolnienie lekarskie jest decyzją wiążącą, od której nie można się odwołać. Oznacza to, że po wystawieniu zwolnienia lekarskiego musimy przerwać pracę na wyznaczony okres i stosować się do wytycznych dotyczących rekonwalescencji.

Co się stanie, jeśli dostanę papierowe lub elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy to jest formularz, który trzeba gdzieś złożyć? Nie, lekarz automatycznie wprowadza zwolnienie lekarskie do ogólnokrajowego systemu. Pracodawcy i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych mogą zobaczyć, z jakiego powodu pracownik wziął "zwolnienie lekarskie" i na jak długo.

Polskie zwolnienia lekarskie - czy są uznawane?

Los płata różne figle i nawet poza granicami Polski można zachorować, ulec wypadkowi lub mieć inne problemy zdrowotne. Pracownicy nie mają jednak obowiązku powrotu do pracy, jeśli są jeszcze w trakcie rekonwalescencji. Polskie prawo traktuje w takiej sytuacji zagraniczny urlop chorobowy jako odpowiednik polskiego L4. Kwestia ta została uregulowana w SS 5 i SS 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty te określają dowody, które będą podstawą do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której musimy być zwolnieni z pracy lub hospitalizowani za granicą, to pracownik musi załatwić zwolnienie lekarskie. Problemem jest tu bariera językowa, gdyż zagraniczny lekarz nie wypisze dokumentu w języku polskim. Czy konieczne jest tłumaczenie takiego dokumentu? Tak i nie. W niektórych przypadkach potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe. W innych sytuacjach dopuszczalny jest dokument w innym języku.

Zanim przejdziemy do zwolnień zagranicznych, warto zwrócić uwagę, które kraje nie wymagają tłumaczenia L4 przez tłumacza. Zaświadczenie zagranicznego zakładu medycznego nie musi być tłumaczone przysięgle na język polski, jeżeli zostało wystawione na terytorium:

 • Państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Niemcy, Francja, Czechy).
 • Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (np. Norwegia, Szwajcaria, Islandia).
 • Państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

dokumenty medyczne

Dlaczego warto uzyskać tłumaczenie zagranicznego zwolnienia lekarskiego?

Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego zwolnienia lekarskiego jest dobrym pomysłem z kilku powodów.

 • Jasność co do choroby lub urazu, którego doznaliśmy za granicą - chodzi tu bardziej o zaspokojenie ciekawości pracownika i uświadomienie mu dolegliwości. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się więcej informacji na temat schorzenia.
 • Przyspieszenie procesu realizacji świadczeń, które nam przysługują - składanie przetłumaczonych zwolnień lekarskich pozwoli pracodawcy i ZUS-owi, szybciej zgłosić chorobę. Pozwala to na szybsze rozpoczęcie naliczania "zasiłku chorobowego".
 • Istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej niekompetentnego lekarza. Jest to rzadka sytuacja, która pozwala na dochodzenie roszczeń w sądzie wobec lekarza wystawiającego zasiłek chorobowy.
 • Termin dostarczenia zagranicznego zwolnienia lekarskiego do pracodawcy, lub do właściwego oddziału ZUS wynosi 7 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.
 • W przypadku niedotrzymania tego terminu zasiłek zostanie zmniejszony o 25%. Ma to zastosowanie począwszy od ósmego dnia kalendarzowego po nieprzekazaniu zwolnienia lekarskiego.
 • Należy pamiętać, że polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zwrócić się do swojego zagranicznego odpowiednika w przypadku stwierdzenia nadużywania uprawnień związanych z zasiłkiem chorobowym

Zagraniczne zwolnienie lekarskie nie może być podważone, jeśli zawiera cztery zasadnicze elementy:

 • Nazwę zagranicznej placówki leczniczej lub nazwisko zagranicznego lekarza, który zdiagnozował schorzenie;
 • Datę wystawienia;
 • Okres niezdolności do pracy;
 • Podpis lekarza wystawiającego zaświadczenie.

Elementy te muszą znaleźć się na tłumaczeniu przysięgłym, które otrzymujesz od biura tłumaczeń. Prawo nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zapłaty za tłumaczenie przysięgłe takiego zwolnienia. Etyka biznesowa i dobre praktyki sugerują, że koszt ten powinien być pokryty lub zwrócony przez pracodawcę